Privacy verklaring

BSO de Oase gaat zorgvuldig om met gegevens van haar klanten en medewerkers. Ons privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten van CKO de Ark.

Door gebruik te maken van deze diensten gaat u een overeenkomst met ons aan, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van  deze Privacy Verklaring en geeft u aan daarmee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw gegevens en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

De organisatie verwerkt gegevens volgens de onderstaande bepalingen:

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • BSO de Oase heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.
  • Binnen de organisatie is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

Informatieplicht

Onder de AVG hebben organisaties onder andere een informatieplicht, deze informatieplicht zorgt ervoor dat onze klanten worden geïnformeerd over het verwerken van gegevens binnen onze organisatie. Onze werkwijze wordt kort weergegeven in deze privacyverklaring. Ons beleid is vastgelegd in het privacyreglement: hiermee maken wij  inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk specifiek doel wij dit doen, hoe lang gegevens bewaard worden en wie er bij u gegevens kan.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

BSO de Oase respecteert de privacy van ouders (voogden/verzorgers), kinderen en medewerkers en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om kinderopvang te kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers of die van een derde partij, waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

Gegevens uitwisseling met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of indien u ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het kader van de Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor inspectiedoeleinden, aan de GG & GDD. Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de bijvoorbeeld de gemeente in het geval van subsidieverstrekking voor een VVE plaatsing.

 Bewaartermijnen

BSO de Oase bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens een termijn van 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

 Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om te bekijken waar uw belangstelling naar uitgaat, zodat we onze dienstverlening daar beter op af kunnen stemmen.

 Vragen en feedback

Verwerking van persoonsgegevens hoeven met het in werking treden van de AVG niet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). BSO de OAseheeft in het kader van de AVG de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Om de interne bedrijfsvoering te waarborgen heeft BSO de OAseeen ‘Coördinator Privacy’ aangesteld. Mocht u daar vragen over hebben of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op.

De gegevens van de Coördinator Privacy zijn:

BSO de Oase T.a.v. Coördinator Privacy

Europalaan 2

3526 KS Utrecht

Telefoon tel: 030 670 21 77

Email: klantencontact@bsodeoase.nl

Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl , tel.0900-2001201